Modulverzeichnis 2017/2018
Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit
Unbenanntes Dokument
Modul BA300
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA303
Semester: HS17/FS18, ECTS-Credits: 3
Modul BA309
Modulleitung: Alexandra Caplazi
Semester: FS18, ECTS-Credits: 3
Modul BA310
Modulleitung: Christoph Mattes
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA311
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA312
Semester: HS17/FS18, ECTS-Credits: 3
Modul BA320
Semester: FS18, ECTS-Credits: 3
Modul BA321
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA329
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA341
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA342
Modulleitung: Wim Nieuwenboom
Semester: HS17/FS18, ECTS-Credits: 3
Modul BA349
Semester: FS18, ECTS-Credits: 3
Modul BA355
Modulleitung: Urs Gerber, Marcel Krebs
Semester: FS18, ECTS-Credits: 3
Modul BA357
Modulleitung: Thomas Geisen
Semester: FS18, ECTS-Credits: 3
Modul BA359
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA380
Modulleitung: Thomas Geisen
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA381
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3
Modul BA382
Modulleitung: Dominik Tschopp
Semester: HS17, ECTS-Credits: 3